skip to Main Content
+48 77 4404 213 info@domix-p.pl

Regulamin promocji „SILNIK DO ROLET GRATIS”

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest DOMIX-P z siedzibą w Dobrzeniu Małym pod adresem: ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 754-156-56-74.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu (dalej: Regulamin).
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.domix-p.pl, w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00
 4. Promocja trwa od dnia 01.09. 2018 r. do dnia 31.12.2018 w siedzibie firmy Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. systemy okienne „VEKA”, „ALUPLAST”
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami salonów firmowych.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik):
  a. zakupił w okresie od dnia 01.09.2018. do dnia 31.12.2018 produkty w siedzibie firmy DOMIX-P.
  b. Produkty zostały zakupione na podstawie jednego zamówienia i zostały objęte jedną fakturą przy maksymalnym rabacie na produkty 30%.
  c. wyraził zgodę na to, iż dostawa zamówionych Produktów nastąpi w okresie do dnia 31.01.2019
  d. Płacąc z góry za całe zamówione Produktów i usług -100% wartości możliwość otrzymania rabatu dodatkowego w wysokości do 5%
  e. Uczestnik otrzyma silnik standard portos.
  f. Uczestnik musi zamówić stolarkę PVC lub ALU za minimum 15.000 zł netto. g. Przedmiotem zamówienia nie mogą być jedynie rolety.
 5. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia, na co Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę otrzymując Rabat i płacąc za zamówienie cenę pomniejszoną o Rabat. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do nie podnoszenia względem Organizatora oraz względem Partnerów Handlowych Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zmiana terminu dostawy może polegać na jego skróceniu o nie więcej niż 45 dni w stosunku do terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia albo na wydłużeniu terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia o nie więcej jednak niż 45 dni. O ewentualnej zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy, Uczestnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 14 dni przed nowym terminem dostawy w przypadku skrócenia terminu dostawy lub na 14 dni przed terminem dostawy wynikającym z zamówienia w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
 8. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji i nie jest zainteresowany otrzymaniem Rabatu lub nie wyraża zgody na postanowienia ust. 7 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym salon firmowy przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów w salonie firmowym następuje na standardowych zasadach obowiązujących w danym salonie firmowym z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Rabat

 1. Uczestnik otrzyma silniki standard firmy Portos za 1 grosz.
 2. Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać max 20 silników
 3. Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu wszelkich innych ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji.
 4. Wszelkie korzyści uzyskane przez Uczestnika w związku z otrzymaniem Rabatu mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce pocztowej przed dniem 31.08.2018 które wpłyną do Organizatora w terminach późniejszych, uznaje się za wniesione w terminie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
 5. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jak nie wniesiona i jako taka nie będzie rozpatrywana.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.domix-p.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma w szczególności kodeks cywilny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018.
?
folder-domix-okna

KATALOG: DOMIX-P [PL]

KATALOG: DOMIX-P [DE]

KATALOG: POCHWYTY [PL]

Back To Top