skip to Main Content
+48 77 4404 213 info@domix-p.pl
Regulamin Promocji Zimowej

Regulamin promocji zimowej

Regulamin promocji

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest DOMIX-P z siedzibą w Dobrzeniu Małym pod adresem: ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 754-156-56-74.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu (dalej: Regulamin).
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.domix-p.pl, w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00.II. Czas trwania
 4. Promocja trwa od dnia 06.11.2017 r. do dnia 28.02.2017 w siedzibie firmy Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. „VEKA”, „ALUPLAST”, „SETTO”
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami salonów firmowych.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik):
  a.) zakupiły w okresie od dnia 06.11.2017 do dnia 28.02.2017produkty w siedzibie firmy DOMIX-P.
  b.) Produkty zostały zakupione na podstawie jednego zamówienia i zostały objęte jedną fakturą
  c.) wyraziły zgodę na to, iż dostawa zamówionych Produktów nastąpi w okresie do dnia 30.04.2017d.) zapłaciły z góry za całe zamówione Produkty równowartość 100% wartości zamówionych Produktów i usług .
  e.) Uczestnik otrzyma drzwi za 1 zł netto – stalowe SETTO CLASSICO PEŁNE 56mm (80 lub 90) Kolor”Biały/antracyt/złoty dąb/orzech – montaż zostanie osobno doliczony w kwocie 250 zł netto lub równowartość ich wartości w formie rabatu na drzwi VEKA 70, VEKA 82, ALUPLAST 85 lub innych SETTO – tj. kwotę: 700 zł netto
  f.) Uczestnik musi zamówić stolarkę PVC, ALU lub inny towar za minimum 10.000 zł netto
 5. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia, na co Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę otrzymując Rabat i płacąc za zamówienie cenę pomniejszoną o Rabat. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do nie podnoszenia względem Organizatora oraz względem Partnerów Handlowych Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zmiana terminu dostawy może polegać na jego skróceniu o nie więcej niż 45 dni w stosunku do terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia albo na wydłużeniu terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia o nie więcej jednak niż 45 dni. O ewentualnej zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy, Uczestnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 14 dni przed nowym terminem dostawy w przypadku skrócenia terminu dostawy lub na 14 dni przed terminem dostawy wynikającym z zamówienia w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
 8. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji i nie jest zainteresowany otrzymaniem Rabatu lub nie wyraża zgody na postanowienia ust. 7 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym salon firmowy przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów w salonie firmowym następuje na standardowych zasadach obowiązujących w danym salonie firmowym z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Rabat

 1. Uczestnik otrzyma drzwi za 1 zł netto – stalowe SETTO CLASSICO 56mm (80 lub 90) Kolor”Biały/antracyt/złoty dąb/orzech – montaż zostanie osobno doliczony w kwocie 250 zł netto lub równowartość ich wartości w formie rabatu na drzwi VEKA 70, VEKA 82, ALUPLAST 85 lub innych SETTO – tj. kwotę: 700 zł netto
 2. Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać tylko jedną sztukę drzwi.
 3. Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu wszelkich innych ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji.
 4. Wszelkie korzyści uzyskane przez Uczestnika w związku z otrzymaniem Rabatu mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce pocztowej przed dniem 30.06.2017 które wpłyną do Organizatora w terminach późniejszych, uznaje się za wniesione w terminie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
 5. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jak nie wniesiona i jako taka nie będzie rozpatrywana.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.domix-p.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma w szczególności kodeks cywilny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017.
?
folder-domix-okna

KATALOG: DOMIX-P [PL]

KATALOG: DOMIX-P [DE]

KATALOG: POCHWYTY [PL]

Back To Top